Skip to main content

Orario biblioteca Natale 2023

 24-25-26 Dicembre Chiuso

27 Dicembre 14,30/18,30

28 Dicembre 10,30-12,30/ 14,30/18,30

29 Dicembre 14,30/18,30

30 Dicembre 14,30/18,30

31-1 Gennaio Chiuso

2 Gennaio  10,30-12,30/ 14,30/18,3

03 Gennaio 14,30/18,3

04 Gennaio 10,30-12,30/ 14,30/18,3

05 Gennaio 14,30/18,30

6-7 Gennaio Chiuso